11

டெஸ்லா

1
2

மொத்த தரம்: 2 தொகுப்பு

டெஸ்லா மாடல் எக்ஸ்&எஸ்

HongQi

1

OEM:டெஸ்லா திட்டத்தின் பெயர்: மாடல் X&S

மொத்தத் தரம்: 15 தொகுப்புகள் ஆண்டு:2018-2019

OEM:HongQiதிட்டத்தின் பெயர்: EV16

மொத்த தரம்: 1ஆண்டு:2019ஐ அமைக்கவும்

GM ALPHA2

2
3
4
13
12
14

OEM:GM திட்டத்தின் பெயர்: ALPHA2 மொத்த தரம்: 22 தொகுப்பு ஆண்டு:2019